• Sistemin Hukuki Yapısı

  Isı gider Paylaşım Sistemleri, 2 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında zorunlu hale gelmiştir.

  ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
  Tarih: 2 Mayıs 2007 / Sayı: 26510 Kanun No. 5627

   

  • MADDE 1 - (1)    Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.
  • MADDE 7 - (1) - c)    Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezî veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.
  • MADDE 16 -    23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ısınma giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. Isıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesine karar verilmesi halinde, yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır.

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2008

  • Madde 5 – (5)    Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezî ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır.
  •     (8) Aylık veya belirli dönemlerde hazırlanan ısıtma veya sıhhî sıcak su giderlerine ait bağımsız bölüm paylaşım bildirimleri icmali, bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri tarafından bina girişindeki ilan panosundan asgari üç gün süre ile liste halinde ilan edilir.
  • Madde 6 - (1)    Isı tüketimini ölçmek için ilgili standardları sağlayan ısı sayaçları veya ısı ölçerler kullanır. Bu ekipmanların, Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun olması gerekir.
  • Madde 8 - (1)    Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.

  Mevcut binalarda alınacak tedbirlerin yapım süresi:

  • Geçici Madde 1 - (1)    Bu Yönetmelik hükümlerinin merkezî ısıtma veya sıhhî sıcak su sistemine sahip mevcut binalar, inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar ve proje değişikliği gerektiren esaslı onarımlar ile mekanik tesisat değişikliği gerektiren binalar için uygulanabilir olan maddeleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler, bina sahibi veya yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi ile işletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici 6 ncı maddesi gereğince 2/5/2007 tarihi itibari ile beş yıl içinde yerine getirilir.
 • Kalorimetre Nedir ?

  Enerji Verimlilik Yasası’na göre;


  “Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi ve lokal veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanımı miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır. Buna aykırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz.”
  “Tüketilen enerjiyi sınırlandırmak için merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır.”
  “Merkezi ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin %70’i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderinin, %30’u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.”
  Bu kanun ve yönetmelikle tarif edildiği üzere merkezi sistem ile inşa edilen yeni binalarda ısı paylaşım cihazı (kalorimetre) kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.
  Merkezi sistem ısıtma sistemlerinde bu yasaya göre daire sahiplerinin toplam kullanılan ısınma giderlerini ortak ödemesi yasaklanmıştır. Apartman sakinleri “kanuna aykırı aidat parası toplanıyor” şeklinde suç duyurusunda bulunabilecek ve, site yöneticileri 1.600 TL para ile cezalandırılacaktır.


  Kalorimetre nedir?
  Kalorimetre tek kolonlu merkezi ısıtma sistemlerinde, daire önüne takılır. Dairenin giriş ve çıkış suyu arasındaki sıcaklık farkını ve daireye giren su miktarını ölçer. Bu bilgileri kullanarak, dairenin ne kadar enerji harcadığını hesaplar.
  Örneğin; 1 numaralı daire ısınma giderlerine dikkat etmeyen bir daire olsun (pencerelerini açık tutan). Bu daireye merkezi sistemden gelen sıcak su 70 derece ise, çıkış suyu sıcaklığı 40 derece olduğunu varsayalım. 70 ile 40 derece arasındaki sıcaklık farkı 30 derecedir. Ve bu 30 derecenin karşılığı olan ücret daire sakininden alınır. Eğer aynı daire pencerelerini kapalı tutsaydı, daire içindeki sıcaklık aynı olmasına rağmen, 70 derece giren su, bu sefer 60 derece çıkacaktı. Aradaki sıcaklık farkı 30 dereceden 10 dereceye düşecekti. Fark ne kadar az olur ise, o dairede o kadar az enerji harcandığı anlaşılmaktadır.


  Kalorimetre nasıl faturalandırılır?


  Her daire girişine kalorimetre takılır. Daha sonra bu kalorimetreden çıkan M-BUS kabloları tek bir kabloya paralel olarak bağanır. Bu ana M-BUS kablosu binanın altında bulunan M-BUS Çeviriciye bağlanır. M-BUS çevirici de bilgisayara bağlanır. Her dairenin kalorimetresinden gelen sinyaller, M-BUS çeviricide toplanır. Daha sonra bilgisayara yüklenen Rensa Isı Paylaşım ve Faturalandırma Programı ile kalorimetreden gelen bilgiler kullanılarak faturandırılma işlemi yapılır.
  Örnek olarak 4 daireli bir apartman düşünelim. Ve kalorimetrelerde gösterilen toplam harcanan enerji ölçümleri ve dairelerin alanları aşağıdaki gibi olsun:


  1. daire : 110 m2, 120 kWh
  2. daire : 110 m2, 80 kWh
  3. daire : 140 m2, 100 kWh
  4. daire : 140 m2, 200 kWh


  Binaya bu ay toplam 1.800 TL doğalgaz faturası geldiğini düşünelim. 1.800 TL gelen fatura, daire sakinlerine nasıl pay edilir?
  1.800 TL faturanın %30’u olan 540 TL, ortak kullanım gideri olarak daire sakinlerine, dairelerinin alanlarına göre paylaştırılır:
  Toplam alan = 110 m2 + 110 m2 + 140 m21 + 140 m2 = 500 m2
  m2 başına düşen pay = 540 TL / 500 m2 = 1,08 TL/m2
  Herbir daire sakinine, ortak kullanım giderlerden dolayı aşağıdaki şekilde pay düşer.


  1. daire 110 m2 = 110 x 1,08 = 118,80 TL
  2. daire 110 m2 = 110 x 1,08 = 118,80 TL
  3. daire 140 m2 = 140 x 1,08 = 151,20 TL
  4. daire 140 m2 = 140 x 1,08 = 151,20 TL


  1.800 TL’nin %70’i olan 1.260 TL, daire sakinlerine kalorimetreden gelen toplam harcanan enerji miktarlarına göre paylaştırılır:
  Toplam tüketilen enerji = 120 kWh + 80 kWh + 100 kWh + 200 kWh = 500 kWh
  1 kWh başına düşen pay = 1.260 TL / 500 kWh = 2,52 TL/kWh
  Herbir daire sakinine, harcadığı enerji miktarına göre, paylarına düşen TL miktarı hesaplanır.


  1. daire 120 kWh = 120 x 2,52 = 302,40 TL
  2. daire 80 kWh = 80 x 2,52 = 201,60 TL
  3. daire 100 kWh = 100 x 2,52 = 252,00 TL
  4. daire 200 kWh = 200 x 2,52 = 504,00 TL


  Ve ortak giderden düşen pay eklenerek fatura edilir.


  1. daire = 302,40 TL + 118,80 TL = 421,20 TLi,şiş
  2. daire = 201,60 TL + 118,80 TL = 320,40 TL
  3. daire = 252,00 TL + 151,20 TL = 403,20 TL
  4. daire = 504,00 TL + 151,20 TL = 655,20 TL

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  RENSA MEKANİK KALORİMETRE (M-BUS)


  Rensa Mekanik Kalorimetre, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, harcanan enerji miktarını ölçerek ve paylaştırılmasına sağlayarak, bu ihtiyaca cevap veren ölçüm cihazıdır.
  GMK-05-MB, enerji için su kullanılan ısıtma/soğutma sistemlerinde, toplam harcanan enerji miktarını ve su miktarını ölçmek için kullanılır. Yüksek hassasiyetli ölçümü sayesinde, tek kolonlu merkezi ısıtma sistemlerinde her bir kullanıcının enerji tüketim değerini doğru olarak ölçer ve ısınma gider paylaşımının doğru bir şekilde yapılmasını sağlar.


  Kalorimetre Ana Bileşenleri


  1. Debimetre : yüksek hassasiyetli debimetre
  2. Sıcaklık Sensör Çifti : yüksek hassasiyetli ve kısa tepki süreli sensör.
  3. Hesaplama Ünitesi : enerji tasarruflu mikro işlemci kontrollü elektronik hesaplayıcı.


  Çalışma Prensibi


  Debimetre, dairenin radyatörlerinde dolaşan ısıtma suyu miktarını (m³/h) ölçer. Sıcaklık Sensör Çifti, ısıtma suyunun daire giriş ve çıkış sıcaklık değerlerini ölçer (°C). Hesaplama Ünitesi, ısıtma suyu giriş ve çıkış sıcaklık farkı (ΔT) değerini ve toplam ısıtma suyu miktarını kullanarak tüketilen toplam enerji miktarını kWh cinsinden hesaplar. Ve LCD ekranda gösterilir.
  Kalorimetrenin üzerindeki düğmeye basılarak, tüm kullanıcı bilgilerine ulaşılır (Toplam ısıtma için harcanan enerji (kWh) Toplam geçen su miktarı (m3), Giriş suyu sıcaklığı (°C), Dönüş suyu sıcaklığı (°C), Sıcaklık farkı (°C), Anlık debi (m3/h), Toplam çalışma süresi (h), Kalorimetre no). Ayrıca son 24 aya ait harcanan enerji ve su miktarı bilgilerine de ulaşılır.


  Montaj


  Kalorimetre hem giriş hem de dönüş yönüne yatay yada dikey takılabilir.
  Suyun akış yönü ile kalorimetrenin üzerindeki ok işareti aynı yönde takılmalıdır.
  Kalorimetrenin öncesine pislik tutucu takılmalıdır.
  Kalorimetrede 2 adet sensör bulunur.
  Kırmızı etiketli sensör, sıcak su (giriş suyu) sıcaklığını,
  Mavi etiketli sensör, soğuk su (dönüş suyu) sıcaklığını ölçmek için kullanılır.
  Kalorimetre dönüş suyuna bir sonraki sayfadaki şekillerde gösterildiği gibi montaj edilir.
  Soğuk su sıcaklığını ölçen sensör, kalorimetrenin üzerine takılmalıdır (Fabrika ayarı bu şekildedir).
  Sıcak su sıcaklığını ölçen sensör, sıcak su akışı olan tarafa takılmalıdır.
  Kalorimetrenin M-BUS protokolü ile haberleşmesi için, 2x0,75 mm2’lik kablo ile tüm kalorimetreler tek bir kabloya paralel olarak bağlanır.
  Kablo sisteminde polarite yoktur.

  Rensa M-BUS Sistemi


  Rensa M-BUS Sistemi temel olarak 3 üniteden oluşur:
  1- Rensa M-BUS’lı kalorimetre
  2- Rensa M-BUS Çevirici (GMC60 yada GMC360)
  3- Rensa Isı Paylaşım ve Faturalandırma Programı
  Rensa kalorimetre cihazları monte edildikten sonra 2x0,75 mm2’lik kablo ile tüm kalorimetreler tek bir kabloya paralel olarak bağlanır. En üst daireden aşağı inen tek bir kabloya bütün kalorimetreler bağlanmış olur. Ve bu kablo, çeviricinin M-BUS girişine bağlanır. Çevirici, USB bağlantı kablosu ile bilgisayara bağlanır. Böylece herbir kalorimetreye ayrı kablo çekmeye gerek kalmadan tek kablo ile tüm kalorimetreler bilgisayardan sorgulanabilir.
  Her dairenin kalorimetresinden gelen sinyaller, M-BUS çeviricide toplanır. Daha sonra bilgisayara yüklenen Rensa Isı Paylaşım ve Faturalandırma Programı ile kalorimetreden gelen bilgiler kullanılarak faturandırılma işlemi yapılır. Böylece tek iletişim hattı sayesinde tüm kalorimetrelerin verileri tek merkezde toplanır.
  Uygulaması basit ve ilk yatırım maliyeti düşüktür.

 • Isı Pay Ölçer Çift Sensörlü

   Rensa Isı Pay Ölçer sahip olduğu yüksek hassasiyetli çift sensörü sayesinde üstün bir ölçüm performansı sunmaktadır.

  Dikey tesisata sahip merkezi sistemle ısınan binalarda, enerji verimliliği kanunu kapsamında ısınma giderlerinin adil paylaşımına yönelik olarak tasarlanmıştır.

  Rensa Isı Pay Ölçer belirlenen bir günde aylık periyodlarla kayıt alacak şekilde ayarlanmaktadır. Geçmiş 18 aya tüketim bilgisini hafızasında tutabilmektedir.

  Elektronik gösterge 4 kademeye ayrılmıştır. İlk kademe  saklama modudur. Cihaz radyatör üzerinemonte edilip çalıştırılmadan önce bu modda tutulur. Diğer kademeler radyatör üzerine monte edildikten sonra devreye girer (ana menü, tüketim değerleri ve servis menüsü)

  Çift Sensörlü:


  Hem radyatör hem de oda sıcaklığını hassas bir şekilde ölçülerek hesaplama yapılmaktadır.

  RF Kablosuz Haberleşme:


  Standard WM-Bus RF arayüzü ile  yüksek güvenlikli şifreli haberleşme sayesinde tüketim verileri uzaktan el terminali veya bilgisayar ile okunabilmektedir.

  Optik Arayüz:


  Cihazı radyatörden sökmeden servis işlemleri verebilmek için standart infrared optik arayüz bulunmaktadır.

  Sensör Uzatma Kablosu


  İsteğe bağlı olarak radyatör sıcaklık sensörü 2 metreye kadar uzatılabilir.

  Temel Özellikler

  • Isı tüketim verilerini %100 doğrulukla kaydeder
  • Dış müdahaleleri ve ölçüm hatalarını tespit eder
  • Son 18 aylık tüketim verilerini hafızasında saklar
  • Okuma günü cihaz üzerinden yerinde belirlenebilir
  • Yaygın kullanılan radyatör tiplerine uyumlu bağlantı seti
  • Farklı gösterge ekranları (ana menü, tüketim değerleri, servis menüsü)
  • En az 10 yıl bakım gerektirmeden çalışır.
  • 868.3 Mhz bantta düşük güçlü kablosuz haberleşme
  • Her türlü parametre ayarının yapılabileceği optik arayüze sahiptir.
  • Yaz aylarında okuma hatalarını engellemek için ölçüm işlemi kesilebilir
  • AES 128 şifreleme ile müşteri veri güvenliği en üst seviyede sağlanır.

   

  RENSA PAYÖLÇER Teknik Özellikler
  Standart DIN EN 834 (Kasım 1994) DIN EN 13757-4
  Ölçüm Prensibi Çift Sensörlü
  Ölçüm Sıcaklık Aralığı Tmin/Tmax 35oC/95oC (Kompakt tip)
  35oC/95oC (Sensör Uzatma ile birlikte)  
  Çalışma Sıcaklık Aralığı 0oC...55oC
  Depolama Koşulları -25oC...55oC (kısa süreli 70oC’ye kadar)
  Mikroişlemci 8 bit
  Sıcaklık Sensör Tipi 2 Sensörlü NTC (1 F)
  Gösterge 7,5 Basamaklı LCD Gösterge
  Arayüzler Düğme, temaslı arayüz, optik arayüz
  Müdahale Tespiti Mekanik Sensör ve Elektronik Sensör
  Güç Kaynağı 3V-DC Lityum Pil
  Teslimat Saklama Modunda (Ölçüm Modu Kapalı)
  Pil Ömrü 10 + 2 (rezerv) yıl
  Radyatör Normalize Güç 10.000W’a kadar
  Bellek Son 18 Aya ait Tüketim Değerleri
  Ölçüm Periyotları 4 dakika
  Hata Göstergesi Servis Menüsünde Hata Kodu İle
  Okuma LCD, optik arayüz ve RF Kablosuz bağlantı